Ajuda:Guia de pronúncia/Inglês

Guia de pronúncia dos idiomas
Wiktionary with mike.svg
Registros sonoros

Abaixo está a pronunciação do inglês.

AFI e SAMPA para a língua inglesaEditar

Vogais
Curtas
Monotongos
AFI Nomes SAMPA enPR[1] Exemplos
Iniciais Mediais Finais Consolidados
/æ/ TRAP, short A (A curto) /{/ ă am /æm/ cat /kæt/ proibido[2]
/ɛ/ DRESS, short E (E curto) /E/ ĕ else /ɛls/ bed /bɛd/
/ɪ/ KIT, short I (I curto) /I/ ĭ in /ɪn/ sit /sɪt/
/ʌ/ STRUT, short U (U curto) /V/ ŭ up /ʌp/ urge /ʌɹd͡ʒ/, bird /bʌɹd/[3], enough /i̽ː.ˈnʌf/
/ʊ/ FOOT /U/ o͝o não há put /pʊt/, foot /fʊt/, book /bʊk/
/ɑ/[4] PALM, short O (O curto) /A/ ä arm /ɑɹm/ lot /lɑt/, caught /kɑt/[4], father /ˈfɑ.ðʌ̽ɹ/, car /kɑɹ/ saw /sɑ/[4], spa /spɑ/ ah, awe, aw
Longas
// FLEECE, long E (E longo) /i:/ ē even.vɛ̽n/ beat /bt/ happy /ˈhæp./ E, eek
// GOOSE, long U (U longo) /u:/ o͞o raro, ooze /z/ lose /lz/ into /ˈɪn.t/ ooh
Ditongos[5]
/ɑɪ̯/ PRICE, long I (I longo) /QI/ ī ice /ɑɪ̯s/ riseɑɪ̯z/ my /mɑɪ̯/ I, eye, aye
/æʊ̯/ MOUTH /{U/ ou out /æʊ̯t/ house /hæʊ̯s/ now /næʊ̯/ ow
/ɔɪ̯/ CHOICE /OI/ oi raro, ointmentɔɪ̯nt.mɛ̽nt/ noise /nɔɪ̯z/ boy /bɔɪ̯/ oi
/eɪ̯/ FACE, long A (A longo) /eI/ ā eight /eɪ̯t/ same /seɪ̯m/, bait /beɪ̯t/ play /pleɪ̯/ A, ay
/oʊ̯/ GOAT, long O (O longo) /oU/ ō own /oʊ̯n/ boat /boʊ̯t/, nose /noʊ̯z/ thoughoʊ̯/ O, owe, oh
Consoantes
AFI SAMPA enPR Exemplos
Consolidados Em encontro consonantal
Em ataque Em coda Em ataque Em coda
/b/ /b/ b but /bʌt/ cab /kæb/ brute /bɹuːt/, blue /bluː/, imbue /ɪm.ˈbjuː/ garb /ɡɑɹb/, bulb /bʌlb/, bulbs /bʌlbz/
/t͡ʃ/ /tS/ ch chair /t͡ʃɛɹ/ catch /kæt͡ʃ/ proibido porch /poʊ̯ɹt͡ʃ/, belch /bɛlt͡ʃ/, lunch /lʌnt͡ʃ/, lunched /lʌnt͡ʃt/
/d/ /d/ d do /duː/ wood /wʊd/ drag /dɹæɡ/ horde /hoʊ̯ɹd/, old /oʊ̯ld/, find /fɑɪ̯nd/, finds /fɑɪ̯ndz/, width /wɪdθ/
/d͡ʒ/ /dZ/ j gin /d͡ʒɪn/ edged͡ʒ/ proibido large /lɑɹd͡ʒ/, bulge /bʌld͡ʒ/, change /t͡ʃeɪ̯nd͡ʒ/, changed /t͡ʃeɪ̯nd͡ʒd/
/f/ /f/ f fool /fuːl/ enough /i̽ː.ˈnʌf/ from /fɹʌm/, fly /flɑɪ̯/, few /fjuː/, sphere /sfɪɹ/ surf /sʌɹf/, elf /ɛlf/, triumph /ˈtɹɑɪ̯.ʌ̽mf/, gift /ɡɪft/
/ɡ/ /g/ g go /ɡoʊ̯/ bag /bæɡ/ green /ɡɹiːn/, glow /ɡloʊ̯/, argue /ˈɑɹ.ɡjuː/ raro, cyborg /ˈsɑɪ̯.boʊ̯ɹɡ/, iceberg /ˈɑɪ̯s.bʌ̽ɹɡ/
/h/ /h/ h ham /hæm/ proibido raro, hue /hjuː/ proibido
/k/ /k/ k cat /kæt/, kill /kɪl/ back /bæk/ cream /kɹiːm/, close /kloʊ̯z/, cue /kjuː/, queen /kwiːn/, skip /skɪp/, scratch /skɹæt͡ʃ/, sclera /ˈsklɪ.ɹɑ̽/, skew /skjuː/, square /skwɛɹ/ bark /bɑɹk/, ilk /ɪlk/, conch /kɑŋk/, phalanx /ˈfeɪ̯.læŋks/, pact /pækt/, pacts /pækts/, text /tɛkst/, texts /tɛksts/
/l/ /l/ l left /lɛft/ meal /miːl/ play /pleɪ̯/, claim /kleɪ̯m/, sly /slɑɪ̯/ melt /mɛlt/, kiln /kɪln/, film /fɪlm/, health /hɛlθ/
/m/ /m/ m man /mæn/ him /hɪm/ mute /mjuːt/, smooch /smuːt͡ʃ/ jump /d͡ʒʌmp/, tempt /tɛmpt/
/n/ /n/ n no /noʊ̯/ mean /miːn/ new /njuː/, noir /nwɑɹ/, snake /sneɪ̯k/ endnd/, mint /mɪnt/
/ŋ/[6] /N/ ng proibido singer /ˈsɪŋ.ʌ̽ɹ/, ring /ɹɪŋ/ proibido ringed /ɹɪŋd/, rings /ɹɪŋz/, strength /stɹɛŋθ/, strengths /stɹɛŋθs/
/p/ /p/ p pen /pɛn/ top /tɑp/ preach /pɹiːt͡ʃ/, pure /pjʊɹ/, split /splɪt/, sprint /spɹɪnt/, spew /spjuː/ help /hɛlp/, harp /hɑɹp/, wasp /wɑsp/, damp /dæmp/
/ɹ/ /r\/ r run /ɹʌn/ deer /dɪɹ/, pear /pɛɹ/, poor /poʊ̯ɹ/, fire /fɑɪ̯ɹ/, flower /flæʊ̯ɹ/[5] create /kɹiː.ˈeɪ̯t/ girl /ɡʌɹl/[5]
/s/ /s/ s see /siː/, citysɪ.tiː/ pass /pæs/ sport /spoʊ̯ɹt/, stay /steɪ̯/, skill /skɪl/, svelte /svɛlt/ next /nɛkst/, sixth /sɪksθ/, sixths /sɪksθs/
/ʃ/ /S/ sh she /ʃiː/, sure /ʃʊɹ/ emotion /i̽ː.ˈmoʊ̯ʃ.ʌ̽n/ raro, shrewd /ʃɹuːd/ raro, dashed /dæʃt/
/t/ /t/ t to /tuː/ mat /mæt/ trip /tɹɪp/, steel /stiːl/ art /ɑɹt/
/θ/ /T/ th theme /θiːm/ moth /mɑθ/ raro, thwart /θwɑɹt/ raro, eighth /eɪ̯tθ/, eighths /eɪ̯tθs/
/ð/ /D/ th this /ðɪs/, father /ˈfɑ.ðʌ̽ɹ/ raro, clothe /kloʊ̯ð/ não há raro, clothes /kloʊ̯ðz/
/v/ /v/ v voice /vɔɪ̯s/ love /lʌv/ proibido raro, loved /lʌvd/, loves /lʌvz/
/w/ /w/ w we /wiː/ proibido raro, dwell /dwɛl/, twice /twɑɪ̯s/ proibido
/j/ /j/ y yes /jɛs/ proibido beauty /ˈbjuː.tiː/, human /ˈhjuː.mæ̽n/ proibido
/z/ /z/ z zoo /zuː/ rose /ɹoʊ̯z/ proibido domes /doʊ̯mz/, pens /pɛnz/
/ʒ/ /Z/ zh raro, gigue /ʒiːɡ/, jete /ʒɛ̽.ˈteɪ̯/ pleasure /ˈplɛʒ.ʊ̽ɹ/ raro, joie de vivre /ʒwɑ de̽ɪ̯̽ ˈviv.ɹe̽ɪ̯̽/ raro, luged /luːʒd/
Marginais
/ʍ/[7] /W/ hw which /ʍɪt͡ʃ/ proibido proibido proibido
/x/[7] /x/ KH proibido loch /lɑx/ proibido lochs /lɑxs/

DiacríticosEditar

O diacrítico Combining X Above (X Combinante Acima) representa uma vogal reduzida a [ə] (xevá): election /i̽ː.ˈlɛk.ʃʌ̽n/ [ə.ˈlɛk.ʃən], opinion /o̽ʊ̯̽.ˈpɪn.jʌ̽n/ [ə.ˈpɪn.jən]. Em uma pronúncia enfática ou cuidadosa, a redução vocálica pode diminuir, revelando a vogal fonêmica.

NotaEditar

  1. A representação de pronúncia enPR pertence ao American Heritage Dictionary.
  2. As vogais curtas, exceto /ɑ/, não ocorrem em fim de palavra exceto em interjeições (meh /mɛ/, yeah /jæ/, huh /hʌ/).
  3. No inglês britânico, a sequência /ʌɹ/ é pronunciada /ɜː/ (SAMPA: /3:/, enPR: û).
  4. 4,0 4,1 4,2 No inglês britânico, /ɑ/ é distinguido de /ɒ, ɔː/ (LOT, THOUGHT; SAMPA: /Q, O:/; enPR: ŏ, ô). Anglófonos típicos americanos pronunciam os três fonemas como /ɑ/, exceto /ɔː/ quando sucedido por /ɹ/, esse se tornando /oʊ̯/, e em of e what, onde /ʌ/ é pronunciado.
  5. 5,0 5,1 5,2 O inglês britânico tem ditongos adicionais e tritongos pela substituição do fonema /ɹ/ (rótico) pela semivogal /ə̯/ (central) em fim de palavra, exceto quando uma vogal segue: /ɪə̯, ɛə̯, ʊə̯, ɔə̯, ɑɪ̯ə̯, æʊ̯ə̯/.
  6. /ŋ/ pode ser pronunciado como /ŋɡ/.
  7. 7,0 7,1 A pronúncia corrente das consoantes marginais /ʍ, x/ é /w, k/ respectivamente.