Ajuda:Guia de pronúncia/Inglês

Guia de pronúncia dos idiomas
Wiktionary with mike.svg
Registros sonoros

Pronunciação do inglês.

API e SAMPA para a língua inglesaEditar

Vogais (monotongos)
AFI SAMPA enPR[nb 1] Exemplos
/i/ /i/ i happy
/iː/ /i:/ ē ease, see (gb)
/i/ /i/ ē ease, see (us)
/ɪ/ /I/ ĭ city, bit
/ɛ/ /E/ ĕ bed, bet
/æ/ /{/ ă bad, cat
/ə/ /@/ ə about, circus, edible, gallop, item
/ɚ/ /@`/ ər color (us)
/ɜː/ /3:/ ûr fur, bird (gb)
/ɝ/ /3`/ ûr fur, bird (us)
/uː/ /u:/ o͞o boot, soon, lose (gb)
/u/ /u/ o͞o boot, soon, lose (us)
/u/ /u/ o͞o into
/ʊ/ /U/ o͝o put, foot, book
/ʌ/ /V/ ŭ run, enough, up, cut
/ɔː/ /O:/ ô saw, caught (gb)
/ɔ/ /O/ ô saw, caught (us)
/ɑː/ /A:/ ä father, car (gb)
/ɒ/ /Q/ ŏ hot (gb)
/ɑ/ /A/ ŏ father, hot (us)
Ditongos e tritongos
API SAMPA enPR Exemplos
/aɪ/ /aI/ ī rise, my
/aʊ/ /aU/ ou house, now
/ɔɪ/ /OI/ oi noise, boy
/eɪ/ /eI/ ā same, play, bait
/əʊ/ /@U/ ō boat, nose (gb)
/oʊ/ /oU/ ō boat, nose (us)
/ɪə/ /I@/ ēə deer, near, here (gb)
/ɛə/ /E@/ â pear, there (gb)
/ʊə/ /U@/ o͝or poor (gb)
/ɔə/ /O@/ ōr more (gb)
/aɪə/ /aI@/ īr fire (gb)
/aʊə/ /aU@/ our flower (gb)
Consoantes
API SAMPA enPR Exemplos
/b/ /b/ b but, cab
/tʃ/ /tS/ ch chair, picture, branch
/d/ /d/ d do, wood
/dʒ/ /dZ/ j judge, gin
/f/ /f/ f fool, enough
/ɡ/ /g/ g go, bag
/h/ /h/ h ham
/k/ /k/ k cat, kill, queen
/l/ /l/ l left
/ɫ/ /5/ l feel
/m/ /m/ m man, him
/n/ /n/ n no
/ŋ/ /N/ ng singer, ring
/p/ /p/ p pen, top
/ɹ/ /r\/ r run, very
/ɹ/ /r\/ r deer, near, here,
pear, there, poor,
more, fire, flower (us)
/s/ /s/ s see, pass, city
/ʃ/ /S/ sh she, sure, emotion
/t/ /t/ t to, mat
/θ/ /T/ th thing, nothing, moth
/ð/ /D/ th this, father, clothe
/v/ /v/ v voice
/w/ /w/ w we
/j/ /j/ y yes
/ʍ/ /W/ hw which (gb)
/x/ /x/ KH loch
/z/ /z/ z zoo, roses
/ʒ/ /Z/ zh pleasure

NotasEditar

  1. Representação de pronúncia do American Heritage Dictionary